Ethicas

Ethiek in de zorgpraktijk

Ethicas

Ethiek in de zorgpraktijk


OVERIGE WETGEVING


  • Wet Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ): in bepaalde situaties wordt gedwongen opname of behandeling nodig gevonden. Onder bepaalde voorwaarden is dit mogelijk. Deze wet regelt (on)vrijwillige opname van mensen in psychiatrische ziekenhuizen. Daarbij kan ook sprake zijn van dwang(behandeling), dwangmiddelen en -maatregelen voor uitvoering van het behandelplan. De insteek is om individuen te beschermen tegen vrijheidsbeneming en legt de in acht te nemen criteria en procedures vast.

  • Jeugdwet: Wet van 1 maart 2014 inzake regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen. De jeugdzorg is met deze wet in belangrijke mate overgeheveld naar de gemeenten.

  • Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ): In Nederland heeft iedereen recht op gelijke behandeling. Zo ook mensen met een beperking, handicap, chronische ziekte. Het is verboden om zo iemand in gelijke omstandigheden ongelijk te behandelen.


Terug naar overzicht Bijzondere wetten