Ethicas

Ethiek in de zorgpraktijk

Ethicas

Ethiek in de zorgpraktijk


ORGANISATIE VAN ZORG


 • Gezondheidswet: heeft gezorgd voor verbetering van de toestanden op het gebied van de volksgezondheid en volkshuisvesting. Zij regelt de organisatie van de zorg voor de volksgezondheid door de oprichting, opdracht en samenstelling van:
  • De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ), in 2015 opgegaan in de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving
  • De Gezondheidsraad (GR)
  • De Inspectie voor de Gezondheidszorg, in 2018, samen met de inspectie Jeugdzorg, opgegaan in de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
  • De Provinciale raden voor de volksgezondheid (alleen nog Brabant)

 • Sinds 2015 wordt het Nederlands Zorgstelsel geregeld door vier stelselwetten.
  • Zorgverzekeringswet (Zvw): In de Zorgverzekeringswet is geregeld dat iedereen die in Nederland woont en/of loonbelasting betaalt, verplicht een basisverzekering moet afsluiten. Het nieuwe zorgstelsel, en daarmee de Zorgverzekeringswet, heeft tot doel de marktwerking in de zorg te bevorderen.
   Verpleging en verzorging thuis vielen voorheen grotendeels onder de AWBZ. Vanaf 2015 krijgen deze cliënten zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Voorwaarde is dat cliënten geneeskundige zorg nodig hebben. Of een groot risico lopen dat zij deze zorg in de toekomst nodig hebben. Dit betekent dat hun gezondheid snel kan veranderen of verslechteren. Het gaat vooral om kwetsbare ouderen.

  • Wet langdurige Zorg (Wlz): Deze wet is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, is een Wlz-indicatie nodig.

  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo 2015): De regeling is - decentraal - toebedeeld aan de gemeenten. Het doel van de wet is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving. Als dit zelfstandig niet lukt, kan er aan de gemeente hulp worden gevraagd. De gemeente zorgt dan voor de ondersteuning of voorzieningen die nodig zijn.

  • Jeugdwet: Wet van 1 maart 2014 inzake regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen. Ook de jeugdzorg is met deze wet in belangrijke mate overgeheveld naar de gemeenten.

 • Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) (1 januari 2022): regelt toetreding zorg- en jeugdhulpaanbieders.
  Deze wet vervangt de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi) en stelt nieuwe toetredingsregels voor zorg- en jeugdhulpaanbieders. Hoofddoel van de toetredingsregels is een verbetering van de zorgkwaliteit. De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt hierop toezicht. Daarnaast zorgen de regels voor een betere bewustwording van startende aanbieders, nog voordat zij beginnen als zorg- of jeugdhulpaanbieder. Dit is nodig om de transparantie en verantwoording in de sector, en het bewustzijn over kwaliteit te vergroten.
 • Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (AWtza) (1 januari 2022)
  Deze wet regelt aspecten die voortvloeien uit de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza), alsmede de noodzakelijke technische overgangsregelingen. Daarnaast bevat deze wet enkele inhoudelijke wijzigingen. Het toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg op een aantal regels wordt overgeheveld naar de Nederlandse Zorgautoriteit en er wordt een bepaling opgenomen op basis waarvan kan worden bepaald welke financiële derivaten door een zorgaanbieder aangetrokken mogen worden en onder welke voorwaarden.

 • Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz), voorheen Wet gebruik bsn in de zorg.

 • Wet Ambulancevoorzieningen (1 januari 2021)

Terug naar overzicht Bijzondere wetten