Ethicas

Ethiek in de zorgpraktijk

Ethicas

Ethiek in de zorgpraktijk


Bescherming gezondheid in de wet


  • Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen: biedt bescherming aan de proefpersonen die betrokken zijn bij medisch-wetenschappelijk onderzoek. Niemand is verplicht mee te doen aan onderzoek. Er is vooraf goedkeuring nodig door een erkende toetsingscommissie [de METC (Medisch Ethische Toetsings Commissie) of de CCMO (Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek)]. Onderzoek moet voldoen aan wetenschappelijke eisen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen therapeutische experimenten en niet-therapeutisch onderzoek.

  • Wet op de medische keuringen: van toepassing op aanstellingskeuringen in zowel overheids- als private sector en medische keuringen voor private verzekeringen. Het gaat hierbij om de beoordeling van de gezondheidstoestand van een persoon om vast te stellen of deze vanuit medische oogpunt geschikt is. Er moet aan vereisten voldoen zijn (doel en proportionaliteit). Verbod op keuringen t.b.v. arbeidsgerelateerde pensioen- en arbeidsongeschikheidsverzekeringen. Verbod op onderzoek en vragen die een onevenredige inbreuk betekenen op de persoonlijke levenssfeer van de keurling (laat wel de mogelijkheid open voor erfelijkheidsonderzoek naar minder ernstige, onbehandelbare ziekten).

  • Wet Publieke Gezondheid: De Wet Publieke Gezondheid regelt de organisatie van de openbare gezondheidszorg, de bestrijding van infectieziektecrises en de isolatie van personen/vervoermiddelen die internationaal gezondheidsgevaren kunnen opleveren. Ook regelt de wet de jeugd- en ouderengezondheidszorg. De Wet publieke gezondheid vervangt sinds 2008 de Infectieziektenwet, de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid en de Quarantainewet.

  • Wet op het bevolkingsonderzoek: om het individu te beschermen tegen bevolkingsonderzoek dat qua uitvoering of resultaat schade kan opleveren voor de lichamelijke of geestelijke gezondheid van de onderzochten.

  • Geneesmiddelenwet: veilig gebruik van geneesmiddelen wordt gestimuleerd. De wet regelt zaken rondom de productie, de handel, het voorschrijven en verstrekken van geneesmiddelen. Handelen met een geneesmiddel is alleen toegestaan met een handelsvergunning als aan alle voorwaarden voldaan wordt (vorm, verpakking, etikettering, tekst, reclame).

  • Wet op de medische hulpmiddelen: voorwerpen te gebruiken bij behandeling of diagnose en voorwerpen die op, in of aan het lichaam worden gebruikt. Soms moeilijk onderscheid tussen geneesmiddel en medisch hulpmiddel.

  • Wet op de bijzondere medische verrichtingen: geeft de minister de mogelijkheid om bepaalde medische verrichtingen te regelen of te verbieden omdat dit wenselijk wordt geacht, gezien de maatschappelijke, ethische en juridische aspecten hiervan. Bijvoorbeeld xenotransplantie, nog geheel in de fase van wetenschappelijk onderzoek.


Terug naar overzicht Bijzondere wetten